Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing 14 juli 2023

Jennifer Sarron fotografie

BTW BE 0769.535.939

vrijgesteld van BTW

Moriaanshoofd 29

9700 Oudenaarde


1. Doel


 • Jennifer Sarron Fotografie biedt fotodiensten aan voor de privé en zakelijke sector. De diensten staan beschreven op mijn website. 

2. Locatie


 • Buitenlocaties kunnen gekozen worden door de klant zelf. Binnenlocaties gaan hoofdzakelijk door bij de klant thuis. Hiervoor is het aan te raden dat er voldoende natuurlijk licht is. Indien dit niet het geval is, moet de klant begrijpen dat de kwaliteit van de foto's kan afwijken.
 • Indien de klant kiest voor een buitenlocatie die verder ligt dan 25km buiten Oudenaarde wordt er € 0,35 aangerekend per kilometer. De eerste 25km is inbegrepen in de reportageprijs.
 • Wanneer Jennifer Sarron Fotografie een locatie uitkiest moet de klant rekening houden dat deze in of rond Oudenaarde kan liggen.

3. Boekingen


 • Tenzij schriftelijk anders is vermeld, blijft de prijsopgave van Jennifer Sarron Fotografie een maand geldig vanaf de datum van uitgifte.
 • De prijsopgaves, studies en offertes blijven het bezit van Jennifer Sarron Fotografie. Ze mogen in geen geval worden overgenomen, gekopieerd of uitgevoerd zonder zijn voorafgaande en schriftelijke toestemming.
 • Het aanvaarden van een offerte staat gelijk aan het reserveren van een sessie. 
 • Een fotodienst reserveren, kan uitsluitend telefonisch of via e-mail (met de contactinformatie die op de website van  Jennifer Sarron Fotografie is vermeld) of via de klantinterface op het platform fotostudio.io.
 • Het reserveren van een sessie staat gelijk aan het doorgeven van een bestelling door de klant . Het omvat de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze contractclausules, met uitzondering van bijzondere voorwaarden die de  Jennifer Sarron Fotografie eventueel met de klant is overeengekomen.
 • Alle andere documenten dan deze overeenkomst, zoals catalogen, prospectussen, publiciteit, handleidingen, ... hebben uitsluitend een informatieve en indicatieve, maar geen contractuele waarde.
 • Bestellingen zijn pas geldig na ondertekening van de overeenkomst (online via het platform fotostudio.io of ondertekend en via e-mail aan de  Jennifer Sarron Fotografie terugbezorgd) en na ontvangst van de reportageprijs.
 • Indien Jennifer Sarron Fotografie de betaling van de reportageprijs en/of het door de klant ondertekende contract niet heeft ontvangen binnen veertien dagen nadat  Jennifer Sarron Fotografie de overeenkomst heeft verstuurd, verbindt Jennifer Sarron Fotografie zich er niet toe om de dienst uit te voeren of de door de klant aangevraagde datum vast te zetten.

4. Prijs en betaling


 • Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd - ongeacht eventuele prijsstijgingen. Ik val onder vrijstelling van BTW, bijgevolg wordt er geen BTW aangerekend op de factuur. De prijzen op de website zijn de prijzen met BTW.
 • Er kunnen eventueel verplaatsings- of overnachtingskosten worden doorgerekend. In dat geval zijn die in de prijsopgave en in bovenstaande overeenkomst opgenomen.
 • De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE96 0689 4195 5105.
 • Indien de klant na de verwerking van de foto's vraagt om die bijkomend bij te werken, dan wordt dit gefactureerd aan de prijs van € 55/uur.
 • De totale reportageprijs (shoot fee) is voor aanvang van de shoot te betalen. Een boeking is pas definitief wanneer het reportagebedrag werd voldaan.
 • Indien de reportageprijs op de dag van de shoot nog niet is ontvangen, wordt het saldo door de klant op de dag van de shoot contant betaald.
 • Voor huwelijken werk ik met een voorschot (50% van de totale prijs), het eindsaldo (50%) is uiterlijk 1 maand voorafgaand van het huwelijk verschuldigd. Indien de boeking minder dan 2 maanden voor de huwelijksdatum gebeurd, is onmiddellijk het volledig bedrag (100%) verschuldigd.
 • Indien het saldo niet wordt betaald, kan Jennifer Sarron Fotografie  beslissen om de fotoreportage of de levering van de foto's niet na te komen. Ofwel kan hij het contract met het volste recht als ongeldig beschouwen en dit conform artikel 10, zonder afbreuk te doen aan de vergoeding door de klant van de geleden schade of het verlies. De uiteindelijke levering van de foto's gebeurt pas wanneer de bestelling volledig is betaald.
 • Alle facturen die niet uiterlijk veertien kalenderdagen na de verzendingsdatum per aangetekende brief worden betwist, worden als volledig aanvaard beschouwd.
 • In geval een factuur bij de vervaldatum niet is betaald, volgt hierop met het volste recht en zonder ingebrekestelling: de onmiddellijke invorderbaarheid van alle andere uitgegeven maar nog niet vervallen facturen, de verschuldigdheid van verwijlintresten ter waarde van 10% per jaar en de verschuldigdheid van een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €50. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Enkel de rechtbanken van de verkoper zijn bevoegd.
 • Indien de klant daarna nog steeds niet betaalt, kan Jennifer Sarron Fotografie dit contract en alle andere overeenkomsten die hij met de klant heeft afgesloten, ontbinden. Dit gebeurt ten laste en ten nadele van de klant , die - bovenop de hierboven omschreven boetes - bovendien alle schade moet vergoeden die Jennifer Sarron Fotografie door die ontbinding ondervindt.
 • Indien Jennifer Sarron Fotografie zijn verplichtingen niet nakomt, kan de klant -consument diezelfde hierboven bepaalde schadevergoeding eisen van Jennifer Sarron Fotografie zelf.

   


5. Uitvoering opdracht 


 • De foto's worden gemaakt door Jennifer Sarron Fotografie of - in geval van overmacht, zoals voorzien in artikel 11 - door een andere FOTOGRAAF die in overeenstemming met de klant is aangesteld. 
 • Jennifer Sarron Fotografie is niet gebonden aan een resultaatsverbintenis. Zij stelt alles in het werk om kwaliteitsfoto's te leveren, volgens het doel dat in artikel 1 is bepaald en volgens haar eigen artistieke beoordeling. Bijgevolg kunnen de foto's niet op basis van de smaak van de klant worden afgekeurd.
 • Een aanvraag van de klant om de fotodienst aan te passen, wordt alleen in aanmerking genomen indien die aanvraag via mail naar Jennifer Sarron Fotografie wordt verstuurd. Bovendien moet dit minstens zeven dagen voor de geplande datum van de shoot gebeuren en Jennifer Sarron Fotografie moet die wijziging schriftelijk bevestigen.
 • Gelieve bij buitenreportages 10 à 15 min vóór het afgesproken uur aan te komen op de afgesproken plaats. Het uur waarop de shoot is vastgelegd, is bindend. Elke vertraging van de klant kan afgetrokken worden van de tijd die overeengekomen was voor de sessie. Indien de klant meer dan dertig minuten te laat is, wordt de sessie geannuleerd. De reportageprijs wordt niet terugbetaald. De reportage wordt niet verlengd indien de klant te laat komt.
 • De klant verklaart dat hij meerderjarig is, dat hij vrij voor de foto's poseert en eventueel ook dat hij opnames van zijn kinderen toestaat in de fotografische stijl die ze wensen.
 • Jennifer Sarron Fotografie mag tijdens zijn werk niet gestoord worden door amateurfotografen. De kinderen die bij de fotosessies aanwezig zijn, blijven onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders.
 • Gelieve geen extra mensen mee te nemen naar de fotoreportage. De enige aanwezigen zijn de mensen die gefotografeerd worden.
 • Wanneer kinderen niet meewerken volgens eigen wensen van de klant wordt een reportage niet herschikt. Jennifer Sarron Fotografie legt de emoties van het moment van de reportage vast.
 • Jennifer Sarron Fotografie zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
 • Jennifer Sarron Fotografie bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt. 
 • Bij fotosessies langer dan 4 uur wordt geacht dat de fotograaf voorzien wordt als gast en eten en drinken wordt voorzien. 

6. Selectie en nabewerking


 • Tijdens de reportage worden er altijd héél veel foto's gemaakt. Nadien volgt er een selectie van de foto's door Jennifer Sarron Fotografie. Op deze manier worden enkel de door Jennifer Sarron Fotografie geselecteerde foto's in de online galerij geplaatst.
 • Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden enz.
 • Jennifer Sarron Fotografie levert nooit onbewerkte foto's af. Ze worden enkel gebruikt voor de selectie. Net zoals de opnames is de nabewerking eigendom van Jennifer Sarron Fotografie. Het maakt integraal deel uit van haar werk, haar stijl en haar artistieke wereld. Jennifer Sarron Fotografie is de enige die erover beslist hoe en welke nabewerking hij zal toepassen. Alleen foto's die door Jennifer Sarron Fotografie zijn bewerkt, mogen door beide partijen worden gebruikt.
 • De nabewerking bestaat uit een combinatie van kleur en zwart-wit gekozen door Jennifer Sarron Fotografie
 • Eigen of verdere bewerking (met IG-filters bv.) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgt.
 • Elke bijkomende bewerking die daarna nog door de klant wordt gevraagd, wordt door Jennifer Sarron Fotografie al dan niet aanvaard. Die mag dit extra werk factureren volgens de prijs die vermeld staat in artikel 4.
   

7. Levering - Online galerij


 • Jennifer Sarron Fotografie stelt alles in het werk om de foto's zo snel mogelijk (maximaal binnen een maand) te leveren.
 • De geselecteerde en bijgewerkte foto's worden via een met password beveiligde privé galerij naar de klant gestuurd. Digitale bestanden worden in jpeg-formaat verstuurd. De andere bestanden zijn eigendom van Jennifer Sarron Fotografie en worden in geen enkel geval aan de klant gegeven.
 • Van zodra de digitale bestanden aan de klant zijn geleverd, valt het bewaren en archiveren van de foto's volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant. Die wordt geadviseerd om ze op een gevarieerd aantal dragers op te slaan. De downloadlink is 1 week actief.
 • Indien de klant ervoor kiest om het bewaren en archiveren van de foto's door Jennifer Sarron Fotografie te laten gebeuren, wordt een meerkost aangerekend van €50/jaar. 
 • Online galerijen blijven 2 weken zichtbaar. (social deal: 1 week)
 • Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een logo in het midden van de foto.
 • De foto's kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen van digitale hoge resolutiebeelden. U kan deze wel delen tijdens de 2 weken zichtbaarheid. 

8. Termijnen


 • De termijnen in de prijsopgaves en in de overeenkomst hebben alleen een indicatieve waarde en worden steeds op werkdagen vastgelegd. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding of intrest en zijn geen reden voor de klant om het contract te verbreken.

 • Als een termijn bindend is, moet dit bij het afsluiten van de overeenkomst duidelijk worden aangegeven. In dat geval kan de klant, indien de levering van de foto's vertraging oploopt en alleen nadat hij een aangetekende brief heeft gestuurd die gedurende twee weken onbeantwoord is gebleven, aanspraak maken op een schadevergoeding. Die kan echter niet hoger zijn dan 10% van de totale prijs van de bestelling. Om die schadevergoeding te verkrijgen, moet de klant bewijzen dat de overschrijving van de termijn hem schade heeft berokkend. Zelfs in dat geval, pleiten de volgende omstandigheden Jennifer Sarron Fotografie vrij van de bindende termijnen: gevallen van overmacht (zie artikel 11), als niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan of als de klant tijdens de uitvoering van de bestelling nog veranderingen heeft doorgevoerd.


9. Ontheffing van aansprakelijkheid


 • Bij ongunstige weersomstandigheden zoals onweer, storm, hevige regenval, ... kan de FOTOGRAAF niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of gedeeltelijk uitvoeren van fotoshoots in de buitenlucht, zoals die oorspronkelijk waren voorzien in de boeking en in artikel 1. Er wordt niets terugbetaald maar de sessie kan in onderlinge overeenstemming naar een latere datum worden verplaatst.
 • De annulatie van de oorspronkelijke boeking kan enkel in samenspraak tussen Jennifer Sarron Fotografie en de klant EN ten laatste telefonisch gebeuren op de dag van de reportage. Hierdoor is het aan te raden om je GSM nummer op te geven bij boeking.
 • Indien de reportage door de klant meermaals wordt uitgesteld (zowel om persoonlijke redenen als door overmacht) kan Jennifer Sarron Fotografie ervoor kiezen om de overeenkomst af te breken. Het reeds betaalde bedrag wordt volledig terug betaald. 
 • De klant kunnen bij slecht weer kiezen om hun reportage toch te laten doorgaan binnenshuis. 
 • Bij technische problemen met het fotografeermateriaal of bij een ongeluk of voorval tijdens de shoot waardoor Jennifer Sarron Fotografie het gevraagde werk niet kan verderzetten, wordt het volledige bedrag terugbetaald. Hierbij wordt echter geen enkele schadevergoeding of intrest betaald.
 • Indien de foto's voor de levering verloren gaan of beschadigd raken (inbraak, brand, ...), kan de klant geen terugbetaling van de dienst eisen.
 • Indien de digitale bestanden die aan de klant zijn overgemaakt, verloren of beschadigd raken, draagt Jennifer Sarron Fotografie geen enkele verantwoordelijkheid. De bestanden blijven wel nog drie maanden (social deal: 1 maand) na de levering beschikbaar en kunnen indien nodig binnen die termijn opnieuw worden doorgestuurd.
 • Indien de klant na 3 maanden (social deal: 1 maand) na levering toch nog foto's wil downloaden (of de klant verloor foto's) kan dit uit het archief gehaald worden voor de klant aan 35€ (Foto's blijven gedurende 6 maanden in het archief bewaard)

 


10. Onrechtmatige opzegging


 • Indien de klant zijn verplichtingen niet naleeft, kan Jennifer Sarron Fotografie de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst eisen. Ofwel kan zij, na een ingebrekestelling die gedurende dertig dagen onbeantwoord blijft, de overeenkomst met het volste recht als beëindigd beschouwen en de volledige terugbetaling van de opgelopen schade eisen.
 • Als de klant de fotodienst na de herroepingstermijn (artikel 15) annuleert, wordt de overeenkomst met het volste recht en ten nadele van de klant afgebroken. Deze laatste moet een schadevergoeding betalen die minstens 30% van het totaalbedrag van de reportageprijs bedraagt, behalve in geval van overmacht voor de klant.
 • De klant-consument heeft dezelfde rechten met betrekking tot Jennifer Sarron Fotografie en hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

11. Overmacht


 • Elke gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van Jennifer Sarron Fotografie om (ziekte, ongeval, overlijden van een familielid, ...) en elk geval van overmacht (staking, lock-out, coronamaatregelen, oorlog, rellen, ...) die de uitvoering van de overeenkomst volgens de oorspronkelijk voorziene omstandigheden verhindert, ontslaan Jennifer Sarron Fotografie van elke verantwoordelijkheid voor vertragingen. Ze geven haar het recht om een fotodienst uit te stellen of de overeenkomst zonder schadeloosstelling via mail, sms of telefonisch te beëindigen.

 • Datzelfde recht heeft de klant-consument, volgens dezelfde voorwaarden. In dat geval zal Jennifer Sarron Fotografie alles in het werk stellen om de sessie in onderlinge overeenstemming met de klant tot een latere datum uit te stellen. Gaat het om een fotoreportage voor een evenement en/of feest, dan kan Jennifer Sarron Fotografie een andere fotograaf zoeken die de dienst kan overnemen. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant het volledige reeds betaalde bedrag terugbetaald en wordt hij vergoedt met een gratis minishoot.

 • Als de fotoreportage bij Jennifer Sarron Fotografie niet wordt uitgesteld maar wordt geannuleerd, dan krijgt de klant het volledige reeds betaalde bedrag zo snel mogelijk terugbetaald.


12. Intellectueel eigendom


 • De foto's die Jennifer Sarron Fotografie tijdens een sessie met de klant heeft gemaakt, zijn beschermd door het auteursrecht. Als tegenprestatie voor de betaalde prijs van de digitale foto's, geeft Jennifer Sarron Fotografie haar aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten aan de klant door op de foto's die hij op bestelling heeft gemaakt: druk- en reproductierechten van de foto's voor privédoeleinden voor de hele wereld en voor de volledige duur van de auteursrechten.
 • Voor elk ander gebruik van de foto's moet vooraf een schriftelijke overeenkomst met Jennifer Sarron Fotografie zijn afgesloten. De klant mag de foto's van zijn sessie niet verkopen, behalve indien dit vooraf schriftelijk door Jennifer Sarron Fotografie is toegestaan. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.
 • Ook na de levering van de digitale bestanden blijven de foto's het intellectuele eigendom van Jennifer Sarron Fotografie en zijn ze niet vrij van rechten. Wanneer de klant een foto voor persoonlijk gebruik publiceert (op internet, een tentoonstelling, ...) moet hij hierbij de naam van Jennifer Sarron Fotografie vermelden. Ook mag de klant de foto's niet wijzigen of bewerken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jennifer Sarron Fotografie.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Jennifer Sarron Fotografie ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is inbegrepen in de prijs van de opdracht. Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren: Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Jennifer Sarron Fotografie en de opdrachtgever. Jennifer Sarron Fotografie behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten. 

13. Portretrecht


 • Jennifer Sarron Fotografie behoudt zich het recht voor om de foto's die zij heeft gemaakt, te gebruiken om promotie te maken voor zijn activiteit (website, sociale netwerken, tentoonstellingen, ...). Door dit contract te ondertekenen, verklaart de klant zich hiermee akkoord.
 • Zelfs indien de klant dit specifiek en schriftelijk weigert, kan hij niet weigeren dat Jennifer Sarron Fotografie foto's gebruikt waarop hij onherkenbaar is of die hij, de klant, zelf op internet of sociale netwerken heeft gepubliceerd.

14. Persoonsgegevens


 • Jennifer Sarron Fotografie verwerkt de persoons- en contactgegevens die hij van de klant ontvangt. Die verwerking dient voor de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van het klantenbestand en de opvolging van de reserveringen. Dit gebeurt met het oog op de goede verwezenlijking van de bestelde fotoshoot en het houden van een correcte boekhouding. De juridische grondslagen hiervoor zijn de uitvoering van het contract en de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Jennifer Sarron Fotografie
 • De bovenvermelde persoonsgegevens worden verwerkt conform de beschikkingen van de AVG. Ze worden alleen aan de klanten en/of derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is in het kader van de bovenvermelde doelen van de verwerking. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de persoonsgegevens die hij aan Jennifer Sarron Fotografie doorgeeft, correct en up-to-date zijn. De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dit kan via mail info@jennifersarronfotografie.be 
 • De klant bevestigt dat hij passend is geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens, over zijn recht op toegang, rechtzetting en bezwaar en over zijn recht om te worden vergeten. Volgens artikel 7 §3 van de AVG hebben de betrokken personen het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken. In dat geval zal Jennifer Sarron Fotografie die gegevens niet langer verwerken. De intrekking van die toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die tot de intrekking met toestemming is gebeurd.
 • Jennifer Sarron Fotografie verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen. Het is Jennifer Sarron Fotografie toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te wenden om de klant op de hoogte te houden van het aanbod van Jennifer Sarron Fotografie

15. Herroepingsrecht


 • De klant-consument heeft het recht om de bestelling op afstand zonder reden te herroepen. Dit moet gebeuren binnen veertien dagen na het afsluiten van de overeenkomst, behalve indien de fotoreportage al volledig en met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant- consument is uitgevoerd. Die laatste heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest eens Jennifer Sarron Fotografie de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Jennifer Sarron Fotografie van zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst op de hoogte brengen. Dit gebeurt met een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via een brief of via e-mail). Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat de klant Jennifer Sarron Fotografie er voor het einde van de herroepingstermijn van op de hoogte brengt dat hij zijn herroepingsrecht wil uitoefenen.

 • Jennifer Sarron Fotografie zal de klant het reportagebedrag terugbetalen en dit uiterlijk veertien dagen nadat Jennifer Sarron Fotografie op de hoogte is gebracht van de beslissing tot herroeping van de overeenkomst. Hij doet dit via dezelfde betalingswijze als die voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt.


16. Aankopen foto producten


 • Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.
 • Jennifer Sarron Fotografie is niet verantwoordelijk voor schade bij de post. 
 • Jennifer Sarron Fotografie is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering. 

17. Cadeaubonnen


 • Alleen originele cadeaubonnen (met watermerk) zijn geldig. Kopieën worden niet aanvaard.
 • Jennifer Sarron Fotografie zou je graag beschermen tegen chaotische tassen of gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet. Jennifer Sarron Fotografie is dan ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaubonnen.
 • Cadeaubonnen zijn voorzien van een code en kunnen alleen gebruikt worden voor de aangekochte/ betaalde sessie. 
 • Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig tenzij anders vermeld op de bon. 

18. Verantwoordelijkheid


Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is Jennifer Sarron Fotografie niet aansprakelijk voor

 • schade bij de opdrachtgever
 • indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten
 • lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden.
 • verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

Jennifer Sarron Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto's of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen. 


19. Weggeefacties op social media


 • Wanneer u deelneemt aan een actie van Jennifer Sarron Fotografie is een deelname enkel geldig wanneer u alle stappen doorloopt.
 • De reportage gaat door in of rond Oudenaarde. Indien de deelnemer zelf een locatie wil kiezen, moet dit via mail aangevraagd worden. Als deelnemer is het belangrijk om te weten dat er reiskosten zullen aangerekend worden als de locatie 25km buiten Oudenaarde ligt. Kostprijs hiervoor is € 0,35/km. (Tenzij anders aangegeven)
 • De reportage zelf is gratis inclusief 3 afgewerkte digitale beelden. Indien u meer afgewerkte beelden wenst, dan kunnen deze aangekocht worden aan € 15 per beeld. Of in pakket aan €125 per pakket.
 • De winnaar neemt zelf contact op met Jennifer Sarron Fotografie en de verantwoordelijkheid ligt bij hem/haar als de reportage al of niet ingepland wordt.
 • De winnaar van de actie dient de reportage binnen de 3 maanden na bekendmaking in te boeken.
 • Geldigheid van de reportage is 1 jaar vanaf de dag van bekendmaking.
 • De gelukkige wordt steeds uitgekozen op een eerlijke manier via naamloting.

20. Slotbepalingen


 • Voor de toepassing van dit contract wordt als klant-consument beschouwd: elke natuurlijke persoon wiens handelingen geen verband houden met zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit.
 • De geldigheid van deze overeenkomst wordt niet beïnvloed door de nietigheid van een van bovenstaande beschikkingen. In dat geval, nemen beide partijen opnieuw contact met elkaar op om de nietige clausule door een geldige clausule te vervangen.
 • Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen gemeld. 
 • Deze overeenkomst is opgesteld volgens de wet van het land waar Jennifer Sarron Fotografie is gevestigd of, voor de klant-consument, in het land waar hij woont.
 • Mocht er uit de uitvoering of interpretatie van het contract een rechtsgeding voortvloeien, dan zijn de bevoegde rechtbanken die waar Jennifer Sarron Fotografie gevestigd is of, voor de klant-consument, die waar hij woont.
 • Deze website werkt met affiliatie partners.